Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Art. 1:   Toepassingsgebied: Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen INTERSENTIA NV met ondernemingsnummer 0458 376 171 (hierna: INTERSENTIA) en de klant.

Art. 2:   Bestelling: Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

Art. 3:   Klachten: De door INTERSENTIA afgeleverde goederen dienen bij ontvangst nagekeken te worden door de klant. Gebreken en klachten (beschadiging, hoeveelheid, niet-bestelde goederen, afrekening, factuur, ...) dienen op straffe van verval onmiddellijk na ontvangst, maar ten laatste binnen 7 dagen na verzending, aangemeld te worden bij INTERSENTIA en dit per fax of per aangetekend schrijven.

Art. 4:   Leveringstermijn: Elke leveringstermijn die door INTERSENTIA wordt opgegeven, is indicatief en niet bindend. Onder geen beding kan vertraging in de aflevering leiden tot enig recht op  schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 5:   Betaling: Betaling van de goederen gebeurt binnen 30 dagen na factuurdatum op de zetel van INTERSENTIA, behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. Zelfs indien afbetalingen worden toegestaan, wordt bij gebreke van tijdige betaling het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 15 euro.           

Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als zijnde verlopen. Juridische kosten die gemaakt worden om het openstaande factuurbedrag te innen worden automatisch toegevoegd aan deze factuur. 

Bij gebreke van tijdige betaling van een factuur vervallen alle openstaande facturen van rechtswege: INTERSENTIA beschikt eveneens over het recht om verdere levering (occasioneel of in het kader van periodieke leveringen) te schorsen.

Art. 6:   Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling.

Art. 7:   Aansprakelijkheid: INTERSENTIA is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt zou worden door de geleverde goederen, hun gebruik of hun inhoud, noch voor schade veroorzaakt door, naar aanleiding van of tijdens de levering, zelfs indien zij te wijten is aan een zware fout of nalatigheid in hoofde van INTERSENTIA of haar aangestelden.

Art. 8:   Vervoerskosten – risico: Het vervoer, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op risico van de klant. De kosten die INTERSENTIA oploopt ten gevolge van retourzendingen, vallen ten laste van de klant.

Art. 9:   Abonnementsgebonden producten: De aankoop van een abonnementsgebonden product houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste één jaar op het abonnement in te tekenen, tenzij anders overeengekomen. Bij intekening op een reeks verbindt de klant er zich toe ten minste twee boeken uit de reeks aan te kopen alvorens het abonnement op te zeggen.  Alle abonnementen worden stilzwijgend verlengd tegen de op dat ogenblik geldende prijs, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode.

Art. 10:  Toepasselijk recht: De overeenkomst tussen INTERSENTIA en de klant is onderworpen aan het Belgische recht.

Art. 11:  Bevoegde rechtbanken: In geval van betwisting zullen de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Antwerpen en het vredegerecht van het achtste kanton te Antwerpen (Berchem) exclusief bevoegd zijn: betwistingen in het kader van overeenkomsten met consumenten zullen eveneens tot de bevoegdheid van diezelfde rechtbanken vallen, behalve indien zij ten gevolge van de toepassing van artikel VI.83,23°  Wetboek van Economisch Recht niet bevoegd zouden zijn. Verder kan de klant geschillen voorleggen aan het optionele Online Dispute Resolution Platform: http://ec.europa.eu/odr/

Art. 12: De prijzen op deze website zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.  Alle prijzen van papieren uitgaven zijn inclusief btw (6%) en exclusief verzendkosten.

Art. 13: Voor klanten die hun bestelling doorgeven via de website vragen wij een betaling voorafgaand aan de levering.

Art 14: Verzakingsrecht: In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Intersentia, Groenstraat 31, 2640-Mortsel. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

  

  • No labels