Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instellingen vooraf om werking vlot te laten verlopen

 1. Ga naar het menu Bestand > Instellingen.
 2. In het tabblad Algemeen kunt u eventueel volgende zaken instellen:
  1. Controlegetal berekenen bij afdrukken en aanmaken xbrl-bestand: controleert of de inhoud van de jaarrekening bij afdruk en indiening identiek is.
  2. Toon tekst in werkbalken: bij elk icoontje komt een korte uitleg te staan over de functie
 3. In het tabblad Gegevens kunt u aanduiden waar de bestanden van First Jaarrekeningen geplaatst moeten worden.

Gegevensbestand aanmaken

Wij raden aan om per dossier een apart gegevensbestand aan te maken. Hierdoor kunnen verschillende gebruikers aan andere dossiers werken en kunnen de bestanden makkelijker uitgewisseld worden. Om een gegevensbestand aan te maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga links bovenaan naar het menu Bestand > Nieuw gegevensbestand.
 2. Kies een naam en locatie voor het bestandje en klik op Opslaan.
 3. U komt in de First Dossierstructuur:

Dossiers aanmaken

Dossiers importeren via XBRL-bestand (voorkeursmethode)

Om de gegevens van de laatste jaarrekening te kunnen recupereren, is het aangeraden om te starten met het importeren van het laatst ingediende XBRL-bestand. Als dit bestand zich niet meer op het toestel of de server bevindt, kan dit gedownload worden via de website van de Nationale Bank (https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=7FE8AAB2DBFB10DE00D4952A07DD2034?execution=e1s1). Hierdoor worden ook alle dossiergegevens meteen ingevuld.

 1. Klik bovenaan in de dossierstructuur op om een xbrl-bestand te importeren.
 2. Selecteer het gewenste xbrl-bestand.
 3. In de First Dossierstructuur wordt automatisch een dossier en een boekjaar aangemaakt. U krijgt het volgende scherm: 4. Hier kunt u een naam aan de jaarrekening geven. Klik op OK om de jaarrekening te openen.
 5. De jaarrekening wordt geopend.

Wanneer u een financiële analyse of interne jaarrekening over maximum 5 jaar wil aanmaken, kunt u op dezelfde manier de xbrl-bestanden van de vorige jaren importeren.

Volledig nieuwe dossier aanmaken

Wanneer er geen XBRL-bestand beschikbaar is of wanneer een nieuw dossier aangemaakt moet worden, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik bovenaan in de dossierstructuur op om een nieuw dossier aan te maken. U krijgt het volgende scherm: 2. Hier kunt u al de gegevens van het dossier invullen. Klik op om het dossier op te slaan.
 3. Het dossier verschijnt nu binnen de First Dossierstructuur.

Nieuwe periode aanmaken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het dossier waarvoor u een periode wil aanmaken en selecteer Nieuw Boekjaar. U krijgt het volgende scherm: 2. De gegevens worden automatisch voorgesteld op basis van het vorige boekjaar. Indien u wenst, kunt u dit manueel wijzigen.
 3. Klik op om het boekjaar op te slaan.
 4. Het boekjaar verschijnt nu binnen de First Dossierstructuur onder het gekozen dossier.

Nieuw rapport (jaarrekening) aanmaken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het boekjaar binnen het dossier waarvoor u een jaarrekening wilt aanmaken en selecteer Nieuw Rapport. U krijgt het volgende scherm: 2. Geef een Naam voor een rapport.
 3. Bij Schema kunt u kiezen welk type jaarrekening u moet aanmaken.
 4. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm: 5. Bij Eenheden kunt u aanduiden of de jaarrekening in 2 decimalen of in afgeronde eenheden zal opgemaakt worden. Wij raden aan om altijd in 2 decimalen te werken.
 6. Bij vorig boekjaar kunt u het rapport van het vorige jaar selecteren om een aantal gegevens over te dragen.
 7. Klik op Volgende en Klaar. Er zal een rapport aangemaakt worden voor dat boekjaar.

Gegevens importeren in een jaarrekening

 1. Om de gegevens in een rapport te importeren, klikt u bovenaan op .
 2. Selecteer het bestand dat u wil importeren en klik op Openen. U krijgt het volgende scherm: 3. Kies het gewenste importformaat en klik op Volgende. U krijg het volgende scherm: 4. Hier kunt u kiezen voor de default import filter of een zelf aangemaakte filter als u al gewerkt heeft in First Jaarrekeningen. Kies de gewenste filter en klik op Volgende en Klaar. De gegevens worden geïmporteerd en u komt op het volgende overzichtsscherm: 5. Bovenaan ziet u het totaal van Balans/Resultatenrekening staan. Als dit in rood staat, wil dit zeggen dat de proef- en saldibalans niet in evenwicht of dat u onderaan nog rekeningen heeft die niet kunnen toegekend worden aan een rubriek van de jaarrekening op basis van de gekozen filter. U dient deze rekeningen toe te wijzen.
 6. Klik op het pijltje voor Balans/Resultatenrekening. U ziet nu de verschillende rubrieken van de jaarrekening verschijnen: 7. Klik op de rubriek (de lijn met het gele potloodje) waar u de rekening aan wilt toekennen. Selecteer dan onderaan de rekeningen door erop te klikken. 8. Het pijltje wordt nu actief. Klik hierop om de rekening toe te kennen aan de rubriek. De rekeningen verdwijnen onderaan het overzicht.
 9. Klik nu links bovenaan op Rapport bijwerken om de cijfers in de jaarrekening te importeren. Alle cijfers worden nu getoond in de jaarrekening.

Navigeren door de jaarrekening en ze invullen

In de jaarrekening kunt u op 4 verschillende manieren navigeren:

 1. Links bovenaan in het menu Ga Naar kunt u zoeken op rubriekcode: 2. Aan de linkerkant van het scherm vindt u de boomstructuur van de jaarrekening: 3. Onderaan het scherm vindt u in de tabbladen de verschillende secties van de jaarrekening: 4. In de jaarrekening zelf vindt u op verschillende plaatsten het icoontje terug, zoals hieronder:  Wanneer u op dit icoontje klikt, kunt u navigeren naar de gelinkte rubriekcodes (bijvoorbeeld tussen balans en toelichting).

Op deze manier kunt u manueel de vakken invullen die nog niet automatisch zijn ingevuld door de import van de proef- en saldibalans.

Op verschillende plaatsten in de jaarrekening kunt u vrije tekst invullen of een pdf-bestand toevoegen. Op deze plaatsten vindt u het volgende icoontje: . Wanneer u hier op klikt, kunt u voor de verschillende talen de vrije tekst of het pdf-bestand toevoegen.

Controles

Wanneer u de jaarrekening volledig ingevuld heeft, kunt u de controles uitvoeren om na te gaan of aan alle vereisten voldaan is voor de neerlegging bij de Nationale Bank.

 1. Klik bovenaan op . U krijgt het volgende scherm: 2. Hier kunt u kiezen welke controles u wilt uitvoeren. De eerste drie types van controles zijn verplichte controles. Als u hier fouten heeft, moeten deze opgelost worden vooraleer u tot de indiening kunt overgaan. De laatste drie types zijn bijkomende controles. U dient na te gaan of ze van toepassing zijn in uw geval, maar het is perfect mogelijk om de jaarrekening zo in te dienen.
 3. Klik op OK. De controles worden uitgevoerd. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm: 4. Het scherm is opgedeeld in 3 delen:
  1. In het bovenste deel vindt u de lijst van de controles.
  2. In het middelste deel vindt u de omschrijving van de controle die u geselecteerd heeft.
  3. In het onderste deel vindt u de formule die we gebruiken en de codes die van toepassing zijn. Via kunt u naar de code navigeren om de controle meteen op te lossen.
 5. Wanneer u aanpassingen heeft gedaan, moet u de controles opnieuw uitvoeren om na te gaan of ze opgelost zijn.

Afdrukken

 1. Klik bovenaan op om de jaarrekening af te drukken. U krijgt het volgende scherm: 2. Hier heeft u de volgende opties:
  1. Taal: kies de taal waarin de jaarrekening afgedrukt wordt.
  2. Niet-dienstige secties: druk enkel de ingevulde secties af of de jaarrekening in zijn geheel.
  3. Handtekening: vul de naam en functie van de ondertekenaars in.
  4. Titel van het rapport: geef een andere naam voor de jaarrekening
  5. Munt: kies voor een andere munteenheid
  6. Facultatieve vermeldingen (enkel verkorte schema's en microschema's): Kies om de facultatieve vermeldingen mee af te drukken.
  7. Controlegetal afdrukken: bereken een controlegetal dat vergeleken kan worden met het controlegetal dat berekend wordt bij het aanmaken van een XBRL-bestand.
 3. Klik op Afdrukken op de jaarrekening af te drukken. De jaarrekening verschijnt als PDF-bestand dat u kunt opslaan of fysiek afdrukken.

Digitale neerlegging

 1. Klik bovenaan op om een xbrl-bestand aan te maken.
 2. Als het om een verkort of een microschema gaat, krijgt u volgende vraag: 3. Maak u keuze. Alle verplichte controles worden nog eens uitgevoerd. Wanneer er nog controles zijn, krijgt u het volgende scherm: 4. U moet eerste de controles oplossen vooraleer u een geldig xbrl-bestand kunt aanmaken.
 5. Wanneer u geen controles meer heeft, kunt u op Opslaan klikken. Er wordt een bestand aangemaakt dat u kunt opladen op de website van de Nationale Bank.

Interne jaarrekening

U heeft de mogelijkheid om een interne jaarrekening aan te maken waarbij u maximum 5 boekjaren met elkaar vergelijkt.  U vindt deze optie in de dossierstructuur.

 1. Klik op om de interne jaarrekening aan te maken. U krijgt het volgende scherm: 2. Links bovenaan kunt u selecteren voor welk schema u de interne jaarrekening wilt aanmaken.
 3. Aan de linkerzijde kunt u de verschillende rapporten te selecteren door erop te dubbelklikken. Deze verschijnen dan rechts in de structuur: 4. U kunt een titel geven aan elke kolom.
 5. Als u detail rekeningen ook afdrukken aanvinkt, komen de geïmporteerde bedragen van de proef- en saldibalans mee in de interne jaarrekening te staan.
 6. U kunt kiezen om al dan niet de datum van aanmaak mee op te nemen via Datum rapport afdrukken.
 7. Kies de taal waarin u de interne jaarrekening wil opmaken.
 8. Klik op om de interne jaarrekening op het scherm op te roepen.
 9. Klik op om de interne jaarrekening naar excel te exporteren.

Financiële analyse (enkel voor Pro-abonnees)

Abonnees van de Pro-versie kunnen een financiële analyse aanmaken waarbij maximum 5 boekjaren vergeleken worden. U vindt deze optie in de dossierstructuur.

 1. Klik op om de financiële analyse aan te maken. U krijgt het volgende scherm: 2. Kies het schema en de taal waarvoor u de financiële analyse wilt aanmaken en klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm: 3. Selecteer de jaarrekeningen die u wilt gebruiken en klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm: 4. Hier krijgt u een overzicht van alle beschikbare onderdelen. U kunt hier kiezen welke stukken van de financiële analyse u wilt gebruiken. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm: 5. Bij de afbeeldingen kunt u een persoonlijke afbeelding toevoegen op het voorblad van de financiële analyse. Bij Opgesteld door kunt u de tekst aanpassen.
 6. Klik op Volgende en Klaar om de financiële analyse aan te maken. Er wordt een pdf-bestand aangemaakt dat u kunt opslaan of afdrukken.
 • No labels