Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkorte en volledige schema’s van ondernemingen en vzw’s

 • Tekencontrole: Dit zijn controles die nagaan of alle bedragen een plus- of minteken hebben volgens de richtlijnen van de Nationale Bank. Als u tegen deze controles een fout maakt, wordt de neerlegging niet aanvaard door de Nationale Bank.
 • Controles Nationale Bank: Dit is de lijst van de rekenkundige en logische controles die de Nationale Bank uitvoert op de jaarrekening.U bent verplicht om aan deze controles te voldoen als u de jaarrekening wilt neerleggen.
 • XBRL-structuurcontroles: Dit zijn een reeks van technische controles die nagaan of uw jaarrekening voldoet aan de eisen van de Nationale Bank om neer te leggen in XBRL. U moet aan deze controles voldoen opdat uw jaarrekening aanvaard wordt bij de neerlegging in XBRL.

 • Bijkomende controles Nationale Bank: Als u een jaarrekening neerlegt, moet die niet noodzakelijk voldoen aan de bijkomende rekenkundige en logische controles van de Nationale Bank. U moet voor deze controles nakijken of de fouten niet te wijten zijn aan tikfouten of een vergetelheid. Als u het verschil kunt verantwoorden, is er geen probleem.
 • Controles sociale balans: U moet niet verplicht voldoen aan de controles van de sociale balans. De Nationale Bank kan u wel contacteren om inlichtingen te vragen en verbeteringen aan te brengen. U kijkt dus best na als er foutmeldingen getoond worden.
 • Bijkomende opmerkingen: Dit zijn extra controles op het vlak van de Boekhoudwet en de Vennootschapswet. Deze controles worden niet uitgevoerd door de Nationale Bank. Uw jaarrekening zal dus nooit geweigerd worden op basis van deze controles. Het spreekt voor zich dat u best nakijkt welke opmerkingen First gevonden heeft. Dit zijn niet noodzakelijk fouten, maar kunnen ook tips zijn om de jaarrekening correct in te vullen en een getrouw beeld te waarborgen.

U kunt op de volgende manier de controles uitvoeren:

 1. Open een rapport.
 2. Klik op  of ga via het menu Extra>Controles.
 3. U krijgt het volgende scherm: 4. Standaard staan alle categorieën aangekruist. Dit wil zeggen dat alle controles uitgevoerd worden.
 5. Als u een XBRL-bestand gaat neerleggen en u hebt de jaarrekening afgerond, aanvaardt de NBB geen afrondingsverschillen van 1. First kan afronden met een afrondingsmarge van 1 EUR. Als u met afgeronde cijfers neerlegt, moet u de controles uitvoeren en de optie aanklikken zoals op het scherm hieronder:


  U moet de foutmeldingen naar aanleiding van afrondingsverschillen manueel oplossen in de jaarrekening. Als u de cijfers met 2 cijfers na de komma in First hebt, is het dus aangeraden om in deze grootteorde neer te leggen.

  Wanneer u na afronding de controles uitvoert en geen fouten meer heeft en bij het aanmaken van een xbrl-bestand wel, wil dit zeggen dat u Controleverschil van 1 ook vermelden niet heeft aangevinkt.

 6. Als u op papier of in PDF neerlegt, wordt een afrondingsverschil van 1 wel aanvaard door de Nationale Bank. U hoeft dit vakje dus niet aan te kruisen om uw jaarrekening te laten aanvaarden door de Nationale Bank.
 7. Klik dan op OK. Onderaan wordt een tabkaart Controles toegevoegd. Die tabkaart heeft volgende extra onderverdeling:

 8. Per categorie van controles wordt een overzicht gegeven van de eventuele fouten of waarschuwingen.
 9. Het scherm van de controles ziet er als volgt uit: • Bovenaan het scherm ziet u datum en uur staan waarop de controles zijn uitgevoerd. Die datum komt ook terug op de afdruk.
 • Daaronder ziet u de categorie van controles waarin u zich bevindt. In dit geval zijn het de controles van de Nationale Bank.
 • Dan volgt een overzicht van alle controles waartegen een fout gemaakt is. U ziet links de kolom Ref. Elke controle heeft een uniek nummer. Als u vragen heeft over een bepaalde controle, is het voor ons makkelijk als u dit nummer meegeeft. Zo vinden wij onmiddellijk die
  controle terug.Per controle die u selecteert, wordt onderaan een detail getoond. In het grijze gedeelte wordt de controle verklaard met een omschrijving. Daaronder volgt dan de formule. In de kolom Saldo wordt het verschil getoond tussen linker- en rechterlid. First trekt het rechterlid af van het linkerlid.
 • In de details van de controles worden zowel het totaal van het linkerlid als het totaal van het rechterlid getoond.
 • Ook per code wordt de waarde weergegeven.

Hoe de foutmeldingen verbeteren?

In de kolom Formule kunt u gebruik maken van het linkicoontje  naast de codes om naar de jaarrekening te navigeren en de fout te verbeteren.

Afdrukken van de controles

Klik op het icoontje  om de controles af te drukken. Alleen de categorieën die u geselecteerd hebt bij het oproepen van de controles, worden afgedrukt.

Geconsolideerd schema

Aangezien het formulier voor de neerlegging van geconsolideerde jaarrekeningen facultatief is, heeft de Nationale Bank geen controles voorzien. Als u de controles uitvoert in een geconsolideerd schema zult u merken dat alleen de tabkaart Bijkomende opmerkingen beschikbaar is:

 

 • No labels